Vi kaller inn til årsmøte torsdag 26. mars 2020, kl. 19.00 på UiT.

Hei! 
Tiden for årsmøte nærmer seg med stormskritt og Tromsø Trailblazers Cheerteam trenger flere folk til å klare å holde klubben i drift. Vi har utrolig mange dyktige, engasjerte og flotte utøvere som fortjener å fortsette med det de elsker å holde på med. Men, klubben styrer seg ikke sjøl – og vi trenger derfor deg!

Nytt for 2020 er at alle idrettsforeninger skal ha et kontrollutvalg. Dette utvalget skal bestå av minimum 2 medlemmer, samt 1 vara. Kontrollutvalgets oppgaver går ut på å påse at idrettslaget styres på skikkelig vis (se mer info nederst i mailen. For mer info se idrettsforbundet.no). Vi er en liten klubb, så noen stor og vanskelig jobb er det virkelig ikke. Den viktigste jobben kontrollutvalget gjør, vil være å foreta regnskapsrevisjon. 

Har du lyst til å hjelpe oss å holde klubben vår i gang? Vi ønsker veldig gjerne at flere foreldre blir med oss på laget! Ta kontakt med styreleder Tonje på tmkyllo@outlook.com

 

–          § 21      Kontrollutvalg    

–          (1)         Kontrollutvalget har følgende oppgaver:

–          a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.

–          b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.

–          c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

–          d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon.

–          e)[Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]

–        (2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

 Håper å høre fra deg!